Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Dành cho cổ đông

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017...

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông bất thường...

Xem thêm
THÔNG BÁO: VỀ VIỆC VAY VỐN CÔNG TY CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC VAY VỐN CÔNG TY CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

Thông báo công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu về việc vay vốn của thành viên HĐQT...

Xem thêm
CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Sáng ngày 09/06/2017, Công ty CP Khu công ngiệp Suối Dầu đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Về tham dự Đại hội có đầy đủ các cổ đông theo Giấy mời dự họp của Ban tổ chức....

Xem thêm
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017...

Xem thêm
THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phẩn của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ được tổ chức ngày...

Xem thêm
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU DO CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA NẮM GIỮ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU DO CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA NẮM GIỮ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt xin thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ...

Xem thêm
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LỚN.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LỚN.

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 29/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa và Công văn số 7115/UBCK – QLCB ngày 25/10/2016, Ban tổ chức đấu giá xin thông báo...

Xem thêm