Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017


1. Chương trình họp, xem tại đây
2. Thư mời họp + Giấy ủy quyền, xem tại đây
3. Dự thảo Quy chế Đại hội, xem tại đây
4. Dự thảo Thể lệ biểu quyết, xem tại đây
5. Dự thảo Quy chế, thể lệ bầu cử, xem tại đây
+ Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, xem tại đây
+ Mẫu đơn đề cử thành viên BKS, xem tại đây
+ Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT, xem tại đây
+ Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS, xem tại đây
+ Mẫu Sơ yếu lý lịch, xem tại đây
6. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021, xem tại đây
7. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021, xem tại đây
8. Tờ trình chuyển toàn bộ nghĩa vụ đối với khoản vay tại Công ty của Ông Phạm Thanh Tiến cho Ông Trần Đình Tân, xem tại đây
9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017, xem tại đây