Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ


Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt xin thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ được tổ chức ngày 26/04/2017 như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 03 nhà đầu tư
- Cá nhân trong nước : 03 nhà đầu tư
- Cá nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
- Tổ chức trong nước : 0 nhà đầu tư
- Tổ chức nước ngoài : 0 nhà đầu tư

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 910.000 cổ phần

- Cá nhân trong nước : 910.000 cổ phần
- Cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần
- Tổ chức trong nước : 0 cổ phần
- Tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần

Xem thông báo tai đây