Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Điều lệ Công ty


Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các quy định của pháp luật hiện hành;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu ngày 09 tháng 6 năm 2017 đã nhất trí thông qua nội dung của bản Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và cùng cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung quy định trong bản Điều lệ.

Xem nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu tại đây