Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017


STT TÊN TÀI LIỆU GHI CHÚ
1  Chương trình Đại hôi Cổ đông
Tải về
2  Dự thảo Quy chế Đại hội
Tải về
3  Thể lệ biểu quyết
Tải về
4  Quy chế thể lệ bầu cử
Tải về
5  Tờ trình về điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017
Tải về
6  Tờ trình sửa đổi điều lệ
Tải về
7  Bản thuyết minh
Tải về
8  Dự thảo điều lệ
Tải về
9  Tờ trình về miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Tải về
10  Mẫu đơn ứng cửa Hội đồng quản trị
Tải về
11  Mẫu đơn đề cử và ủy quyền
Tải về
12  Tờ trình về miễn nhiệm và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty
Tải về
13  Mẫu đơn ứng cử ban kiểm soát
Tải về
14  Mẫu đơn đề cử Ban kiểm soát và ủy quyền
Tải về
15  Sơ yếu lý lịch
Tải về
16  Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Tải về