Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Cung cấp nước sạch


Trung tâm sản xuất nước sạch Khu công nghiệp Suối Dầu có công suất 10.000m3/ ngày-đêm, đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhu cầu nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt của các doanh nghiệp trong KCN.

Nguồn nước thô được lấy từ hồ thủy lợi Suối Dầu.

Giá nước sạch (chưa gồm VAT5%): 7.300 VND/m3.

Chất lượng nước sạch được giám sát chặt chẽ và thường xuyên theo QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế quy định. Ngoài việc tự giám sát của Trung tâm trong quá trình vận hành sản xuất (ở một số chỉ tiêu hóa, lí), Công ty còn thực hiện kiểm soát định kỳ bởi các đơn vị giám sát độc lập có năng lực theo quy định của Nhà nước, gồm:

- Giám sát 1 tháng/ lần : 15 chỉ tiêu A.

- Giám sát 6 tháng/ lần : 16 chỉ tiêu B.

- Giám sát 2 năm/ lần : 78 chỉ tiêu C.

Cập nhật kết quả giám sát chất lượng nước sạch tại Khu công nghiệp Suối Dầu:

CHỈ TIÊU C T8.2018.pdf

CHỈ TIÊU B T7.2018.pdf

    CHỈ TIÊU A T9.2018-1.pdf

    CHỈ TIÊU A T9.2018-2.pdf

    CHỈ TIÊU A T9.2018-3.pdf

   CHỈ TIÊU A T10.2018.pdf

   CHỈ TIÊU A T11.2018.pdf

    CHỈ TIÊU A T12.2018.pdf
              
             CHỈ TIÊU A THÁNG 2-2019.pdf
              
              CHỈ TIÊU A THÁNG 3-2019.pdf
             
              CHỈ TIÊU A THÁNG 4-2019.pdf
              
              CHỈ TIÊU A THÁNG 5-2019.pdf