Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Công ty CP Khu công nghiệp tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty CP Khu công nghiệp tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017


Sáng ngày 09/06/2017, Công ty CP Khu công ngiệp Suối Dầu đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Về tham dự Đại hội có đầy đủ các cổ đông theo Giấy mời dự họp của Ban tổ chức.

Thay mặt Đoàn Chủ tọa, Ông Phạm Duy Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị thông qua các nội dung:

- Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty;

- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017;

- Điều chỉnh thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.

- Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP khu công nghiệp Suối Dầu đã thành công tốt đẹp.